Tiện ích VAM

File Nghe Các Lớp Thiếu Niên

Ngày Đăng : 10/02/2020 - 4:47 PM

1. Lớp Pre-Ket 1 + 2:

      + CD 1

      + CD 2

2. Lớp Ket 1 + 2 + 3:

      + Smart World 6 - CD 1

      + Smart World 6 - CD 2

      + Đề Thi Ket 1 - CD

3. Lớp Ket 4 + 5 + 6:

      + Smart World 7 - CD 1

      + Smart World 7 - CD 2

      + Đề Thi Ket 2 - CD

      + Đề Thi Ket 3 - CD

4. Lớp Ket 7:

      + Đề Thi Ket 4 - CD

      + Đề Thi Ket 5 - CD

      + Đề Thi Ket 6 - CD

      + Đề Thi Ket 7 - CD

5. Lớp Pre-Pet 1 + 2:

      + CD 1

      + CD 2

6. Lớp Pet 1 + 2 + 3:

      + Pre-Pare 4 CD 1

      + Pre-Pare 4 CD 2

      + Đề thi Pet 1 - CD

      + Đề thi Pet 2 - CDCác tin khác

Gọi điện
SMS
Chỉ đường